New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
QR Code เอกสารรายงานโครงการ "ห้องสมุดเครื่องที่สำหรับชาวตลาด" [18/10/2564,09:43:01]
หนังสือคู่มือในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนในเอเชียและแปซิฟิก (ฉบับแปลไทย) [19/04/2565,03:48:20]
คอร์สเรียนออนไลน์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะดิจิทัล [26/04/2565,03:41:14]
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [05/05/2565,05:02:25]
ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ารับบริการหรือมาติดต่องานในส่วนราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรอกแบบความคิดเห็น [18/05/2565,03:39:12]
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564 [18/05/2565,08:04:49]
รูปเล่มบทเรียนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) [23/05/2565,08:29:15]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [29/06/2565,12:15:18]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [18/07/2565,09:17:14]
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 [07/10/2565,07:29:18]
ร่างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 [18/10/2565,09:08:15]
รายงานสรุปผล การประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖” [29/11/2565,08:43:30]
บทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ [01/12/2565,03:38:11]
การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก [03/12/2565,10:33:31]
รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [13/01/2566,02:56:15]
สูติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์2566 “ONE SPIRIT” วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [31/01/2566,04:09:22]
การจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร ธรรมชาติชุมชน [23/02/2566,05:29:53]
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566 [13/03/2566,08:31:46]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862