New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
บุคลากรโครงสร้างหน่วยงาน

นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน
ผู้อำนวยการ
นางอริสา ประกอบดี
รองผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางบุษบา มาลินีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ครู ชำนาญการ
นางสาวพรวิมล พันลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณกมล ฉันประเดิม
ครู
นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์
ครู
นายวนศาสตร์ วัฒนาสกุลลี
ครูผู้ช่วย
นางดารารัตน์ อัครโชคธีรกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางบุษบา เด็ดขาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายมานะ ไชยากุล
พนักงานขับรถ
นายประดิษฐ์ โตตะเคียร
พนักงานบริการ
นางสาวเจนจิรา อภิญารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นายกษิดิส ศรีเอ้ย
พนักงานบริการ
นางวันศรี ฝั้นปันวงค์
พนักงานบริการ (หอพัก)
นายวิชาญ คานนท์
พนักงานบริการ
นายแสวง ธรรมกุล
ยามรักษาการณ์
นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชจิราภรณ์ คณะฮุน
นักวิชาการเงิน
นายชัชชัย ประสาทธิการ
พนักงานขับรถ
นางประภาพร อภิรมย์เดช
พนักงานบริการ

ส่วนวิจัยและพัฒนา

นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี อริยะสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ
ครู
นายสมบัติ สร้อยจักร
ครู
นางสาววราพร ปันเงินเถาว์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววรรศิกา ฝั้นสืบ
นักวิชาการศึกษา

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางณิชากร เมตาภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัชรี อุ่มบางตลาด
ครู ชำนาญการ
นายธนวัฒน์ นามเมือง
ครูผู้ช่วย
นายสราวุธ เบี้ยจรัส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ ฟังเพราะ
ชำนาญการพิเศษ
นายธนากร หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายศราวุธ ศรีทินนท์
เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ กพด.
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862