New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
[เกล็ดน่ารู้]ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [16/11/2565,08:20:15]
[เกล็ดน่ารู้]พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [17/04/2565,13:30:39]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17/04/2565,13:29:50]
[เกล็ดน่ารู้]การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [17/04/2565,13:29:21]
[เกล็ดน่ารู้]การตรวจพัสดุประจำปี [17/04/2565,13:28:45]
[เกล็ดน่ารู้]การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน [17/04/2565,13:28:08]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) [17/04/2565,13:27:17]
[เกล็ดน่ารู้]การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17/04/2565,13:26:29]
New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862