สถาบันคุรุพัฒนาประกาศผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันคุรุพัฒนาประกาศผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 

ซึ่งหน่วยพัฒนาสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้เสนอหลักสูตรฯ เพื่อขอการรับรอง 3 หลักสูตร...ผ่านการรับรองทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ (ลำดับที่ 950, 951, 952)
1) รหัสหลักสูตร 626181001 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน
2) รหัสหลักสูตร 626181002 การวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
3) รหัสหลักสูตร 626181003 หลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล

...ข้าราชการครู กศน. ในเขตภาคเหนือ ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรใด...เตรียมสมัครเข้ารับการพัฒนากับหน่วยพัฒนา สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2563

ลิ้งค์วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10:40:04 น.