รับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการอบรม หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

     ในปีงบประมาณ 2563  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จะจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน  3 หลักสูตร

              1) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  35 คน รายละเอียด

              2) การวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  40 คน รายละเอียด

              3) การพัฒนาครู กศน. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  40 คน รายละเอียด

          สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ ลิงค์ใบสมัคร และส่งใบสมัครผ่านสถานศึกษา ถึงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ภายในวันที่  29 พฤศจิกายน 2562วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:58:23 น.