รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบห้องเรียน ออนไลน์ (Google Classroom) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นผลงานวิชาการในการเสนอขอรับการประเมินเลื่อน วิทยฐานะผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ

 


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:45:06 น.