เอกสาร การถอดบทเรียน โครงการวิจัยการสร้างต้นแบบเมืองแแห่งการเรียนรู้

ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแจ้หม ได้ดำเนินการโครงการวิจัย การสร้างเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลต้นทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผล

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อถ่ายทอดวิธีปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการแต่ละขั้นตอนว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

Download เอกสารได้ที่ คลังหลักสุตรและสื่อ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ northnfe-media.blogspot.comวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11:34:22 น.