รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยนริเวณชายแดนมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 02:56:15 น.