New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
ปรัชญา


มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้จากการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เป็นมาตรฐาน

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้ 


พันธกิจ

1. จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต
2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน

บทบาทหน้าที่

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด กศน. ภาคีเครือข่ายและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862