New Document
New Document


 
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 
     

สถิติการเข้าเยี่ยมชมโครงสร้างหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานและพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณ  งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ งานแผนงานงานสารสนเทศและประกันคุณภาพสถานศึกษา งานเลขานุการสถาบันฯ  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนวิจัยและพัฒนา

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของภาค พัฒนามาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดผลการศึกษาแก่สถานศึกษาในภูมิภาคและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต สังคมและชุมชนให้กว้างขวางทั่วถึง  ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตในชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ส่วนพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง พัฒนาหลักสูตร สื่อ  กิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและเครือข่าย  และพัฒนามาตรฐานการศึกษาบนพื้นที่สูง
New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862